Skip to content

Trajtimi i Stretchmarks ka katër qëllime

Scars-Stretch-Marks-Cellulite-Treatments-1
  1. Të rindërtojë lëkurën e shkëputur poshtë indit fibroz jo natyral
  2. Në kohën e duhur të shkatërrojë indin fibroz jo natyral
  3. Rindërtimi i një shtrese sipërfaqësore indi fibroz natyral të shëndetshëm.
  4. Qëllimi për të arritur me kalimin e kohës drejt një lëkure pothuajse normale, duke u bazuar tek prirja e natyrshme dhe vetë-aftësia e lëkurës për t’u rindërtuar, pasi të gjallërohet, vitalizohet dhe t’i largohet indi fibroz jonatyral si pengesë.

Secili nga këto qëllime, terapi-target, ka trajtim më vete.

Zakonisht, janë 1-12 seanca trajtimi. Të performuara në 1-3 javë distance nga njëra-tjetra. Nëse seancat bëhen me diferencë muajsh apo vitesh midis tyre, kjo nuk do të ketë ndikim në rezultatin përfundimtar në asnjë mënyrë. Çfarëdo që përfitohet nga secila séance, mbetet përgjithmonë dhe e pavarur nga vazhdimi i trajtimit.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News